Retningslinjer

 

Generelt:

 • Det er kun medlemmer af Midtjysk Flyveklub med gyldigt certifikat eller elever med eneflyvnings-status og som tillige er medlem af KDA/DMU (gennem Midtjysk Flyveklub / anden klub), der kan booke / fungere som fartøjschef på klubbens fly.
 • På tidspunktet for flyvningen må fartøjschefen ikke være i restance med kontingent til klubben eller skylde for tidligere fakturerede flyvninger udover de til enhver tid gældende betalingsfrister.
 • Brugere af klubbens fly kan i intet tilfælde gøre erstatningskrav gældende for skader udover, hvad der omfattes af flyenes forsikring.
 • 4) Flyene er ansvars- og kaskoforsikret og med passagerforsikring. Alle piloter på klubbens fly skal være medlem af DMU/KDA
 • Der er en selvrisiko på DKK 5.000 ved flyvning på klubbens fly – (dog undtaget skoleflyvning – se gældende bestemmelser i elevmappen). Fartøjschefen hæfter for beløbet. Er fartøjschefen (trods krav herom) ikke medlem af KDA/DMU hæfter vedkommende for hele beløbet ved en eventuel skade.
 • 6) Efter endt flyvning føres flyets logbog forskriftsmæssigt. Skriv tydelig flyvernavn (2-4 bogstaver = flyverinitialer).
 • 7) Flyet skal altid efterlades aflåst og forsvarligt parkeret. Ved parkering udenfor hangar skal flyet sikres forsvarligt, og rorene låses. I hangar må flyet ikke bremses, men skal være sikret mod at rulle.
 • 8) Det er ikke tilladt at ryge i klubbens fly.
 • 9) Flyet afleveres i samme stand, som det er modtaget. Det betyder bl.a., at vinduer, vingeforkanter og andre udsatte steder efter hver flyvning efterses og om nødvendigt afvaskes.
 • 10) I tilfælde, hvor et fly må efterlades på en fremmed destination på grund af uforudsete omstændigheder, underrettes klubbens fly-ansvarlige (se på klubbens hjemmeside hvem) straks. Eventuelle udgifter i denne forbindelse, fx hjem-flyvning, afholdes af den bookende. Hjemflyvning skal i øvrigt ske snarest muligt. I tilfælde af havari, der ikke kan holdes piloten ansvarlig, afholdes udgifter, der relaterer til havariet, af Midtjysk Flyveklub.
 • 11) Konstateres fejl og mangler kontaktes klubbens fly-ansvarlige straks evt. på mail – se klubbens hjemmeside. Booking, tankning og fakturering:
 • 12) Booking. Et fly bookes i det tidsrum, man vil have flyet til sin rådighed. Et fly kan aldrig flyves uden booking. Flyet kan dog evt. klargøres, uden at det er booked, såfremt flyet ikke er booked af en anden. I en sådan ”klargøringstid” uden booking har man ikke rådighed over flyet, hvilket betyder, at man skal respektere, at enhver anden kan booke og flyve flyet i hele eller dele af dette tidsrum. Der betales gældende booking-pris for den bookede tid.
 • 13) Det er muligt at booke i ½-timer i hele døgnet.
 • 14) En booket tid, som ikke ønskes benyttet, annulleres hurtigst muligt. Ved afbooking senere end 23 før bookingstidspunktets start, kontaktes fly-ansvarlig, som afbooker.
 • 15) Står et fly ubenyttet hen på trods af, at det er booked, kan den bookende give tilladelse til, at flyet benyttes. I sådanne tilfælde tillægges begge fuld bookingpris – med mindre andet oplyses til kassereren.
 • 16) Et fly skal altid være tilbage på EKHG, inden den bookede tid udløber. Er flyet ikke tilbage inden den bookede tid udløber, tillægges 2 x bookingpris for hver påbegyndt ½-time, der overskrider bookingtiden (=60 kr pr ½-time). Er flyet booked i dette tidsrum, tilfalder dette beløb den forurettede efterfølgende person.
 • 17) Privatflyvningen er sammensat af en bookingpris og en flylejepris – læs mere herom i Specielt vedr. booking .
 • 18) Undtaget er klubture, hvor timeprisen er den samme som ved solo-skoleflyvning. For at en tur skal kunne betegnes som klubtur skal betingelserne i afsnittet “Retningslinjer for brug af klubbens fly til klubture ” være opfyldt.
 • 19) I tilfælde, hvor flere piloter har fløjet under den samme booking, er det den bookende, der hæfter for såvel flyet. Regning for booking tilsendes den bookende med mindre andet er aftalt med kassereren.
 • 20) Regning for selve flylejen tilgår den person, der står som fører af flyet i flyets logbog. I tilfælde hvor flere piloter står opført i flyets logbog, deles ligeligt, med mindre andet er aftalt med kassereren. Ovenstående gælder også klubture.
 • 21) Den aktuelle timepris (tacho-tid) fremgår af flyveklubbens hjemmeside. Prisen fastsættes af bestyrelsen.
 • 22) I timeprisen er inkluderet brændstof, forsikring og teknisk vedligeholdelse samt årskort til flyet på EKHG og fly og pilot på EKVJ. Bruger afholder selv start- og landingsafgifter på andre destinationer
 • 23) Der faktureres regelmæssigt. Faktura fremsendes pr mail. Betalingsbetingelser er 8 dage efter fakturadato. Ved gentagne påmindelser kan pålægges renter og rykkergebyr på DKK 50,-.
 • 24) Tankning i Danmark foregår så vidt muligt på flyets carnet. Ved kontant betaling sendes kvittering hurtigst muligt til kassereren. Refusion sker ved modregning af flyleje til gældende dagspris på EKHG.

Retningslinjer for brug af klubbens fly til klubture

 • a) Alle klubbens medlemmer kan arrangere klubture.
 • b) Alle ture, der ønskes fløjet som klubture, skal annonceres, så alle klubbens medlemmer har mulighed for at se det og tilmelde sig turen dvs. på facebook, på hjemmesiden samt, hvis muligt, i kalenderen.
 • c) Flylejeprisen for klubture er som elev-soloflyvning. Der er ingen bookingpris på klubture
 • d) Enhver klubtur meddeles hurtigst muligt fly-administrator, som reserverer klubbens fly. Når antal tilmeldte til en klubtur kendes, sørger fly-administrator for evt. afbooking af fly. Når det står klart, at en aktuel klubtur vil overskride den aktuelle turs bookingtid, kontaktes fly-administrator, som straks sørger for at forlænge booking af den aktuelle tur, samt tage kontakt til personer, hvis efterfølgende booking dette måtte gå ud over. Fly-administrator kontaktes ligeledes, hvis hjemkomst forventes før bookingtidens udløb eller turen helt aflyses. Fly-administrator sørger straks herefter for at forkorte/annulere bookingen.
 • e) Klubbens fly fyldes så vidt muligt op (3-4 personer pr fly afhængig af turen og turdeltagere).
 • f) Foruden klubmedlemmer kan også ægtefæller, børn, venner, mv. deltage i klubture. Det samlede antal turdeltagere fordeles således, at færrest mulige af klubbens fly deltager. Sammensætningen i flyene bestemmes på fællesmøder eller af turarrangør, og så vidt muligt i overensstemmelse med indgåede ønsker.
 • g) Deltagerbetaling for deltagere, der ikke kan være pilot på klubbens fly på klubture, fx elever og ikke-klubmedlemmer, afgøres i hvert enkelt tilfælde af vedkommende i fællesskab med flyets øvrige besætning. Med mindre andet meddeles kassereren, udskrives regning som ved normal flyleje; dvs til den pilot, der står opført som fører af flyet på den pågældende del af turen.
 • h) I tilfælde hvor der er flere tilmeldte, end der kan være i klubbens fly, forhøres først om andre turdeltagere med eget fly har plads. Hvis dette ikke er tilfældet, eller der stadig er tilmeldte uden plads, kontaktes bestyrelsen, som sørger for at der lejes nødvendigt antal fly. En evt. merudgift i forbindelse hermed afholdes af klubben, således at flylejen også i sådanne tilfælde, for såvel klubfly som lejede fly, vil være den samme som ved elev-soloflyvning.
 • i) Tilmelding til en klubtur foregår enten ved personlig henvendelse, sms eller mail senest 4 uger før den aktuelle turs afholdelse. I tilfælde hvor det bliver nødvendigt at leje fly udefra med et evt. depositum, kan der blive tale om et mindre depositum ved tilmelding.
 • j) Alle ture, der ønskes fløjet som klubture, skal have en tur-arrangør, der er ansvarlig for alt det praktiske i forbindelse med turen, fx at give fly-administrator besked om turen, så flyene kan bookes, at give bestyrelsen besked om antal tilmeldte til en tur, således at bestyrelsen kan leje ekstra fly, hvis nødvendigt, at sørge for overnatning til alle tilmeldte ved ture over flere dage, mm. Tur-arrangøren kan uddelegere opgaver til andre tur-deltagere.
 • k) Ønsker et klubmedlem af en eller anden grund at afvige fra ovenstående, er vedkommende velkommen til at booke et af klubbens fly , såfremt der er et fly til rådighed, i eget navn og på normale booking-lejebetingelser og flyve med på klubturen.

Vedr. booking

Skoleflyvning

Instruktøren booker efter dine ønsker, og du betaler en fast timepris opgjort efter tacotid. Husk at meddele instruktøren i god tid, hvis du ønsker at ændre eller ikke at benytte en booked tid.

Privatflyvning

Privatflyvning – uanset om du selv booker, eller vi booker for dig – opgøres dels efter booked tid dels efter flyvetid.

 • Flyvetid: 1025 kr pr tacotime (p.t.; stiger/falder i takt med benzinpriser)
 • Booked tid: 30 kr pr ½ time i tidsrummet 8.00 – 20.00. Uden for dette tidsrum tillægges ikke bookingpris. Man opkræves for hele den tid, man har booket uanset hvor meget af tiden, man får brugt.

Det betyder, at er du god til at få booket tid til at svare til forbrugt tid, så flyver du billigere end i dag – helt ned til 1085 kr pr time (p.t.). Og efter 20.00 samt før 8.00 er prisen endda kun 1025 pr tacotime (p.t.) uanset hvor meget tid, du har booked.

Det betyder imidlertid også, at booker du flyet over længere tidsrum fx flere dage og kun flyver lidt, så bliver timeprisen højere end den er i dag. Til gengæld kan du så råde over flyet i flere dage og nætter – hvilket du ikke kan, som det er i dag.

Afbooking eller ændring af en booked tid:

Det er muligt at afbooke / ændre en booked tid indtil 23 timer før den bookede tids start.

Gør vejrlig eller en pludselig akut hændelse, at den bookede tid herefter ikke kan benyttes, er det kun muligt at afbooke / ændre ved at kontakte klubbens flyansvarlige (Henning 28186746). Systemet er sat op til, at du automatisk får tilsendt en reminder på din booking på mail 24 timer før bookingens start, hvilket betyder, at du kan nå selv at afbooke indenfor de 23 timer. Du kan i øvrigt ændre såvel email-adresse som telefonnummer.

Eksempler på afregning

Eksempel A

Pilot A booker onsdag et fly førstkommende fredag 19.00 – 23.00. Han kan selv afbooke dele af eller hele bookingen indtil torsdag kl. 20.00. Herefter kan han kun afbooke ved at ringe til den flyansvarlige. Afbookes ikke, udregnes således:

Prisen bliver:
 • Bookingpris: 19.00 – 20.00  2 x ½ time á 30 kr = 60 kr
 • Bookingpris: 19.00 – 20.00  2 x ½ time á 30 kr = 60 kr
 • Flyleje: 1025 pr tacotime

Eksempel B

Pilot B booker tirsdag et fly fra førstkommende lørdag kl. 7.00 til søndag kl. 22.00. Der afbookes ikke.

Prisen bliver:
 • Bookingpris Lørdag: 8.00 – 20.00  12 timer á 60 kr = 720 kr.
 • Det samme søndag – Flyleje: 1025 kr pr tacotime.

Eksempel C

Pilot C booker tirsdag et fly fra førstkommende lørdag kl. 20.00 til søndag kl. 08.00. Der afbookes ikke.

Prisen bliver:
 • Bookingpris: Intet – det er udenfor tidsrummet, hvor der afkræves for booking.
 • Flyleje: 1025 kr pr tacotime.

Eksempel D

Pilot D booker tirsdag et fly fra førstkommende lørdag kl. 7.00 til søndag kl. 22.00. Han kan afbooke dele af eller hele bookingen indtil fredag kl. 8.00. Han bestemmer sig for ikke at flyve og forsøger at afbooke fredag kl. 12.00 (hvilket ikke er muligt). Han kontakter ikke den flyansvarlige.

Prisen bliver:
 • Bookingpris Lørdag: 8.00 – 20.00  12 timer á 60 kr = 720 kr.
 • Det samme søndag.
 • I alt 1440 kr.